top of page

המצב כיום, ולמה לשנות אותו

בעזרתן/ם של מתנדבים ומתנדבות, מפינו מבחינה מגדרית יותר מ- 28 אלף שמות רחובות בישראל, בעשרות רשויות מקומיות. לצורך ההמחשה הנה המיפוי המגדרי של 12 רשויות גדולות (כל עיגול בתרשים הבא מייצג רשות מקומית):

בירוק - רחובות על שם גברים (או קבוצות גברים),

בכתום - רחובות על שם נשים,

באפור - רחובות בעלי שמות ניטרליים מגדרית (עצים, חיות וכו').

12piecharts.jpg

הנתונים שבתרשים נאספו על ידי מתנדבות ומתנדבים, על בסיס פרסומי רשות האוכלוסין, אתרי הרשויות ואתרים קשורים. יתכן ונפלו בנתונים טעויות קטנות ועל כך התנצלות.

בשנים האחרונות נעשו מאמצים נחושים ופורצי דרך מצד פעילות חברתיות ופמיניסטיות, לקריאת שמות רחובות חדשים והחלפת שמות קיימים לשמות נשים. כל מאמץ מנהיגותי שכזה שינה את המציאות והוא הבסיס לפעילות המיזם הנוכחי.

יחד עם זאת, הפער העצום שעדיין קיים ברוב המכריע של הרשויות משדר מסר ברור, שנשים (בעולם ובישראל) פחות חשובות מגברים, ראויות להערכה פחות מגברים, ולכן ראויות להנצחה פחות מגברים.

מסר זה בעייתי משתי בחינות מהותיות:

א. הוא עצמו מהווה חוסר צדק וחוסר הוגנות חברתי.

ב. הוא מופנם באופן לא מודע ומנציח את עצמו בצורת עמדות של גברים ונשים, ילדות וילדים.

bottom of page