top of page

שילוט לתקופת המעבר

כשנתחיל להחליף שמות רחובות ניטרלים-מגדרית לשמות נשים, סביר שתיווצר פגיעה בהתמצאות אצל אוכלוסיה מבוגרת או מאותגרת, וסביר גם שיהיו רגשות חמים לשם המקורי אצל מי שגרו ברחוב במשך שנים.

דרך מצויינת להתמודד עם אתגרים אלה, היא השארת שלט עם השם הישן למשך תקופת מעבר של כמה שנים, במקביל להצבת שלט נוסף עם השם החדש.

הנה תמונות של שלטים אמיתיים בז'נבה, ותמונות להמחשה של שלטים שיהיו בישראל כאשר יתחילו תהליכי החלפת שמות רחובות ניטרלים-מגדרית לשמות נשים.

Cent Elles 01.jpg
החלפת שלט - 1.jpg
החלפת שלט - 4.jpg

ביצוע: מג׳ד שורבג׳י 

Cent Elles 02.jpg
החלפת שלט - 2.jpg
החלפת שלט - 3.jpg

ביצוע: מג׳ד שורבג׳י 

bottom of page