top of page

אסטרטגיה

עקרונות מנחים

קריאת שמות רחובות על שם איש, אישה או קבוצה מתבססת לרוב על הערכה של מעשי העבר. לכן, ישנם שני הסברים אפשריים עיקריים לחוסר ההוגנות המגדרית בשמות הרחובות:

א. לא היתה מודעות לחשיבות של הוגנות מגדרית במרחב הציבורי

ב. נשים נחשבו ראויות להערכה פחות מגברים

במרבית המגזרים, הארגונים והקבוצות בישראל, מתפתחת הגישה שנשים שוות בערכן ותרומתן לגברים. לכן המיזם עוסק בקידום המודעות ונקיטת פעולות אפקטיביות להשגת הוגנות מגדרית.

לכאורה, ניתן היה להשיג הוגנות מגדרית על ידי קריאת רחובות חדשים על שם נשים, אך ברוב הישובים אין עתודה מספקת של רחובות חדשים, ואם ישנה, ואם בכל חודש יקראו רחוב חדש על שם אישה, התהליך יארך עשרות שנים.

איך ניתן להגיע להוגנות מגדרית?

לכן, מיזם הוגנות מגדרית בשמות רחובות פועל להשיג הוגנות מגדרית באמצעות הסבת שמות רחובות ניטרלים מבחינה מגדרית (ציפורים, נחלים וכד') לשמות נשים, עד להשגת הוגנות מגדרית ראויה.

פעילות הכנה פנימית

  1. בניה של מסד נתונים מפורט ככל שניתן לגבי חלוקת השמות המגדריים בכמה שיותר רשויות מקומיות, כולל מאפיינים של שמות. סטטוס - החלה עבודת מיפוי בעזרת מתנדבות ומתנדבים. עד כה נאספו נתונים של כ- 50 רשויות מקומיות.

  2. בניה של מאגר שמות של נשים עם ציון קטגוריות ומאפיינים והסבר לגבי כל אחת מדוע היא ראויה להערכה והנצחה. סטטוס - נוצר קשר עם קבוצת 'רחוב משלה' ועם עורכת הבלוג 'אל מדף ספרי ההיסטוריה', אשר הקימו מאגרי שמות נרחבים ומגוונים (ראו כאן).

  3. הקמת צוות מלווה. סטטוס - הצוות המלווה החל לפעול באוגוסט 2021.

פעילות עם רשויות מקומיות

  • נעשתה פניה לכ- 50 רשויות מקומיות (בכל אחת נעשתה פניה לכלל חברות/י המועצה)

  • החלה התכתבות עם כ- 20 רשויות, ונערכו פגישות עם 4 רשויות

  • לחצו כאן לפירוט סטטוס המיזם ברשויות המקומיות השונות

פעילות עם רשויות ברמה הארצית

  1. בעקבות פניית המיזם, מרכז השלטון מקומי שלח מכתב לתפוצת כלל ראשות/י הרשויות המקומיות, עם המלצות לקידום הנושא.

  2. לאחר פניה של המיזם לחברות וחברי כנסת, שלוש חברות כנסת כבר הסכימו לטפל בנושא. הנושא נדון בועדה לקידום מעמד האישה ולשיוויון מגדרי והוחלט לקדם את המהלך של החלפת שמות רחובות ניטרלים-מגדרית לשמות נשים. לחצו כאן כדי לצפות בסיכום הועדה.

bottom of page