top of page

המצב העגום והאפליה המודעת והמכוונת בתל אביב יפו

בתל אביב יפו יש כ- 2,760 רחובות, מהם:

כ- 1,240 על שם גברים (או קבוצות גברים),

כ- 70 על שם נשים (או קבוצות נשים),

כ- 1,440 עם שמות ניטרלים מגדרית (מתוכם כ- 460 עם שמות שהם מספרים).

*) הנתונים נאספו על ידי מתנדבות ומתנדבים, על בסיס פרסומי רשות האוכלוסין. יתכן ונפלו בנתונים טעויות קטנות ועל כך התנצלות.

כלומר:

  • עיריית תל אביב יפו מחשיבה גברים על פני נשים / מפלה נשים על פני גברים במרחב הציבורי, בשיעור של בערך פי 19. נתון זה חמור יחסית לממוצע הארצי.

  • עיריית תל אביב יפו מחשיבה מספרים על פני נשים / מפלה נשים יחסית למספרים במרחב הציבורי, בשיעור של בערך פי 7.

  • עיריית תל אביב יפו מעדיפה להנציח צמחים, נחלים, מתכות, תכונות וכו', בשיעור של בערך פי 6 על פני נשים.

  • עיריית תל אביב יפו מרימה על נס אתרים בארץ וברחבי העולם, בערך פי 4 משהיא מחשיבה את פועלן של נשים.

החל מ- יוני 2021 הובאו הנתונים הנ"ל מספר פעמים לפני כלל חברות וחברי מעוצת העיר ובעלות תפקידים בעיריה בכל הרמות, וכן הובאה ההצעה להחליף כמות גדולה של שמות רחובות ניטרלים-מגדרית לשמות נשים, כדי להשיג הוגנות מגדרית.

מבין חברות.י המועצה – הרוב המכריע לא הגיבו כלל, 2 הגיבו בתמיכה רפה מהפה אל החוץ, ו- 2 חברות מועצה - מוריה שלומות ושולה קשת, הוסיפו גם את הנושא הזה לפעילותן הציבורית.

מבעלות התפקידים בעיריה קיבלתי תערובת של סיסמאות, התעלמות, ודחייה בקש. אין לי טענות לאותן בעלות התפקידים משום שהן אינן קובעות את המדיניות, ואני יכול לשער את השיתוק והתסכול שהן פועלות בו בתוך המערכת הפטריארכלית.

 

ב- 27 בדצמבר 2021, ביוזמתן של חברות המועצה מוריה שלומות ושולה קשת - התקבלה פה אחד במועצת העיר החלטה לקדם את הרעיון של החלפת שמות ניטרלים-מגדרית לשמות נשים.

מאז לא ננקטו פעולות כלשהן למלא אחר החלטת המועצה, ומוסדות העירייה חזרו לשתיקה רועמת. העירייה אמנם קראה לרחובות בודדים על שם נשים, אולם הפער העצום של 1,150 רחובות עומד בעינו.

ב- 8 באוגוסט 2022 התקיימה ישיבת מועצה בה חבורת המועצה שולה קשת ומוריה שלומות הזכירו את ההחלטה מדצמבר 2021 ואת העובדה שלא קרה כלום בנושא, ולא זכו לתגובה כלשהי.

אצל חברות.י המועצה ובעלות.י התפקידים ובכלל זה ראש העיריה - קיימת כבר ידיעה ומודעות למצב העגום באפליית נשים במרחב הציבורי ולכך שהדרך היחידה לגשר על הפער הזה היא באמצעות החלפת שמות רחובות ניטרלים-מגדרית לשמות נשים. לכן, מדובר בהנצחה מודעת ומכוונת של מצב האפליה החמור על כנו.

bottom of page